calendar 19 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz”

Dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz”

Ogólne zasady udzielania dotacji na zakup zbiorników gromadzących wody opadowe

Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy,
 5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
  posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na jednego beneficjenta.

Zakres dotacji

Dotacja obejmuje zakup i montaż nowych zbiorników naziemnych wolnostojących lub podziemnych zbiorników służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych na danej nieruchomości położonych na terenie Gminy. Dotacją objęte są wyłącznie zbiorniki fabrycznie nowe przeznaczone do zbierania wody deszczowej, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

1)  opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania;

2)  pokrycie kosztów remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności;

3)  pokrycie kosztów zakupu i montażu rynien oraz rur spustowych na budynku mieszkalnym.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie do 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami

 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
 2. Zgodą współwłaścicieli, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
 3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, obowiązany jest dołączyć do wniosku, pisemną zgodę właściciela lub właścicieli nieruchomości.

      4. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do załączenia do wniosku:

a)    uchwały powołującej zarząd lub umowy powierzającej zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiotowi reprezentującemu wspólnotę mieszkaniową;

b)    zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zakup i montaż zbiornika na wodę opadową, wyrażoną w formie uchwały

 1. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie.