calendar 17 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, a podstawą jej działania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Gminy i finansowany ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem powołanym przez Burmistrza Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce, podejmującym czynności zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W skład komisji wchodzi 7  osób  przeszkolonych  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  • ustalanie, czy dana osoba jest uzależniona i czy powinna się leczyć,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych w  Uchwała Nr LII.416.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7.08.2018 r. ( Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 6299 z dnia 10.08.2018 r.)
  • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie-Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce -pokój 4 /świadczenia rodzinne/lub pokój 5/biuro podawcze/

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).

Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

Komisja zbiera również informacje od wnioskodawcy oraz osób zgłaszających troskę o los osoby doświadczającej problemu alkoholowego (gromadzenie materiału dowodowego). Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a zgromadzona dokumentacja wskazuje na przesłanki problemu alkoholowego komisja, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia, które jest ważne dwa lata.

Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych (poradni leczenia uzależnień). Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne (szpital).

 

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

UWAGA

Osobie składającej wniosek nie przysługuje prawo wycofania wniosku.
Osoba składająca wniosek nie ma prawa dostępu do gromadzonych przez komisję materiałów postępowania.
Osoba składająca wniosek nie jest uczestnikiem postępowania – nie może składać wniosków dowodowych ani wnosić apelacji do wydanego postanowienia sądowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Nowych Skalmierzycach ma swoje posiedzenia w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pokój nr 1 

Komisja działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2023 poz.165 ze zmianami)