calendar 17 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Otwarty konkurs ofert - 2019

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I.                   Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 rok.”

 

II.                Opis zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Rodzaje zadań:

 1. Kultura i sztuka

 

100.000 zł

 1. Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

 

380.000 zł

 

 1. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

80.000 zł

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

25.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

15.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

15.000 zł

 1. Edukacja, oświata i wychowanie.

15.000 zł

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 630.000 zł

 

 

III.             Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 

IV.             Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

V.    Termin i warunki realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2020

Oczekiwane rezultaty zadania:

-prowadzenie działalności kulturalnej w sposób ciągły lub organizacja min. jednego wydarzenia kulturalnego o zasięgu co najmniej gminnym.

 • Zadanie 2 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2020

Oczekiwane rezultaty zadania:

-organizacja procesu szkoleniowego w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla Gminy, tj. piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, badminton, szachy, kolarstwo, gimnastyka, sporty motorowe lub organizacja zawodów sportowych.

-wspieranie zdrowego trybu życia.

 • Zadanie 3 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2020

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednej imprezy o charakterze kulturalnym lub społecznym

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 50 osób.

- integracja mieszkańców poprzez udział w organizowanym przedsięwzięciu

 

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 • Zadanie 4 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2020

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja wyjazdu dla grupy min. 15-osobowej lub organizacja pobytu oraz opieki dla dzieci i młodzieży na terenie gminy.

 

Maksymalna wartość jednej oferty: 10.000,00 zł

 

 • Zadanie 5 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2020

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób z niepełnosprawnością.

 • Zadanie 6 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2020

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób 60+.

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 15 osób.

 

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 • Zadanie 7 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2020

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze edukacyjnym.

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 30 osób.

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a)      z oferty przedsięwzięć powinni korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

b)      działania powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych dla specyfiki grupy docelowej,

c)      realizacją zadania mogą być objęte osoby z terenu innych samorządów pod warunkiem pozyskania dotacji przez podmiot wnioskujący na ten cel z innego samorządu w wysokości dotacji proporcjonalnej do dotacji uzyskanej z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w przeliczeniu na 1 mieszkańca, bądź udokumentowaniu i zabezpieczeniu środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych na ten cel,

d)      koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę na wsparcie realizacji zadania dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

e)      Dotacja nie będzie udzielana na:

 • zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 • realizację inwestycji.

f)       w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenie w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent jest zobowiązany przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.

g)       Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Informacja wraz z herbem lub logiem gminy powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, na stronie zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru realizacji zadania przez ustną informację kierowaną do odbiorców, iż „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

 

 

VI.  Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 19.11.2019 roku do 12.12.2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w godz. pracy urzędu tel. 62 762 97 00.

 

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Oferta winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić treść zadania zgodnie z nazwą zawartą w tabeli niniejszej oferty oraz nazwę i adres wnioskodawcy – o ważności oferty decyduje data dostarczenia przesyłki.

 

W przypadku składania oferty osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu z datą jego przyjęcia na własnym egzemplarzu (kopii oferty). Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

 

 

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 30 grudnia 2019 roku. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl zakładka „Otwarty konkurs ofert 2020”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,
 4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

 

Oferty, które otrzymają mniej niż 60 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

 

 1. VIII.       W latach 2018 i 2019 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała
  na realizację zadań odpowiednio:

 

2018

 

2019

Zadanie 1                  

280.000 zł

 

Zadanie 1                 

350.000 zł

Zadanie 2

30.000 zł

 

Zadanie 2

20.000 zł

Zadanie 3

15.000 zł

 

Zadanie 3

60.000 zł

 

Zadanie 4

55.000 zł

 

Zadanie 4

10.000 zł

Zadanie 5

10.000 zł

 

Zadanie 5

120.000 zł

Zadanie 6

100.000 zł

 

Zadanie 6

70.000 zł

Zadanie 7

35.000 zł

 

 

 

Zadanie 8

70.000 zł

 

 

 

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2019/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce