calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Otwarty konkurs ofert - 2020

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I.    Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 rok.”

 

II.  Opis zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Rodzaje zadań:

 1. Działalność na rzecz kultury oraz sztuki

 

45.000 zł

 1. Prowadzenie zespołu muzycznego

85.000 zł

 1. Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

 

380.000 zł

 

 1. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

80.000 zł

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

20.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

15.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

15.000 zł

 1. Edukacja, oświata i wychowanie.

15.000 zł

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 655.000 zł

 

 

III.  Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 

IV.     Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

V.     Termin i rezultaty realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2021

Celem zadania prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce szeroko pojętej działalności na rzecz kultury oraz sztuki.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

-prowadzenie działalności kulturalnej w sposób ciągły lub organizacja min. jednego wydarzenia kulturalnego o zasięgu co najmniej gminnym.

Maksymalna wartość jednej oferty: 12.000,00 zł

 

 • Zadanie 2 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2021

Celem zadania jest prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zespołu muzycznego

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

-organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez naukę oraz doskonalenie gry na instrumentach muzycznych

-realizacja cyklu wydarzeń muzycznych o zasięgu lokalnym- minimum 6 koncertów.

 

 • Zadanie 3 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2021

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

-organizacja procesu szkoleniowego w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla Gminy, tj. piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, badminton, szachy, kolarstwo, gimnastyka, sporty motorowe lub organizacja zawodów sportowych.

 

Koszty administracyjne ogółem nie mogą być większe niż 5% wartości dotacji.

Udział dotacji nie może być większy niż 70% wartości zadania.

Wkład osobowy nie może być mniejszy niż 10% wartości dotacji.

 

 • Zadanie 4 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2021

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze kulturalnym lub społecznym

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 50 osób.

- integracja mieszkańców poprzez udział w organizowanym przedsięwzięciu

 

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 • Zadanie 5 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2021

Celem zadania jest organizacja pobytu oraz opieki dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Działania planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć powinny mieć na celu m.in.: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną, sportową oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację kolonii, półkolonii i obozów z uwzględnieniem wytycznych i obostrzeń wprowadzonych na terenie kraju w związku z wystąpieniem zagrożeniem epidemicznym z powodu Covid-19.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

Organizacja pobytu oraz opieki dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Dopuszczalne są zarówno kolonie/półkolonie na miejscu jak i wyjazd poza teren samorządu.  Grupa docelowa- minimum 25 osób.

Maksymalna wartość jednej oferty: 10.000,00 zł

 

 • Zadanie 6 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2021

 

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz organizacja wydarzeń mających na celu integrację osób z niepełnosprawnością.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób z niepełnosprawnością.

 

 • Zadanie 7 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2021

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób 60+.

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 15 osób.

 

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 

 

VI.  Termin i zasady składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 19.11.2020 roku do godz. 15.00 dnia 14.12.2020 roku za pomocą platformy Witkac. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który w terminie złoży prawidłowo opracowaną ofertę realizacji zadania publicznego w postaci elektronicznej w systemie Witkac.pl (http://www.witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej podpisany wydruk z systemu. Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl, zawierający zgodną

sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby, należy złożyć osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą pocztową pod adresem Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 63-460 Skalmierzyce. ul. Ostrowska 8 w terminie do 16.12.2020 (data stempla pocztowego).

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 21 dni. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień przy pomocy systemu Witkac. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,
 4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

 

Oferty, które otrzymają mniej niż 50 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

VIII.  W latach 2019 i 2020 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na realizację zadań odpowiednio:

 

 

2019

 

2020

Zadanie 1                 

350.000 zł

Zadanie 1                  

 

Zadanie 2

20.000 zł

Zadanie 2             

 

Zadanie 3

60.000 zł

 

Zadanie 3

 

Zadanie 4

10.000 zł

Zadanie 4

 

Zadanie 5

120.000 zł

Zadanie 5

 

Zadanie 6

70.000 zł

Zadanie 6

 

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2020/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

  

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) 


Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

I.  Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego wspierającego działalność na rzecz osób niepełnosprawnych tj. zwiększenie mobilności oraz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyc, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji.

 

II.  Opis zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Rodzaje zadań:

 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

45.000 zł

 

 

III.   Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.)..
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 

IV.  Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.)..

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.). na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

V.  Termin i warunki realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 09.12.2020 do 31.12.2020

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

- zakup jednego pojazdu na potrzeby organizacji społecznej służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a)      z oferty przedsięwzięć powinni korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

b)      udział dotacji nie może być większy niż 50% wartości finansowej zadania.

c)      działania powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych dla specyfiki grupy docelowej,

d)      realizacją zadania mogą być objęte osoby z terenu innych samorządów pod warunkiem pozyskania dotacji przez podmiot wnioskujący na ten cel z innego samorządu w wysokości dotacji proporcjonalnej do dotacji uzyskanej z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w przeliczeniu na 1 mieszkańca, bądź udokumentowaniu i zabezpieczeniu środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych na ten cel,

e)      koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę na wsparcie realizacji zadania dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

f)       Dotacja nie będzie udzielana na:

 • zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy.

g)      w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenie w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent jest zobowiązany przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.

h)       Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Informacja wraz z herbem lub logiem gminy powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, na stronie zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru realizacji zadania przez ustną informację kierowaną do odbiorców, iż „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

 

VI.  Termin i zasady składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 12.11.2020 roku do godz. 07.00 dnia 04.12.2020 roku za pomocą platformy Witkac. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który w terminie złoży prawidłowo opracowaną ofertę realizacji zadania publicznego w postaci elektronicznej w systemie Witkac.pl (http://www.witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej podpisany wydruk z systemu. Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl, zawierający zgodną

sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby, należy złożyć osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą pocztową pod adresem Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 63-460 Skalmierzyce. ul. Ostrowska 8 w terminie do 04.12.2020 (data stempla pocztowego).

 

 

VII.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 21 dni. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień przy pomocy systemu Witkac. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,
 4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

 

Oferty, które otrzymają mniej niż 50 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

 

VIII.       W latach 2019 i 2020 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na realizację zadań odpowiednio:

 

Podobne zadanie nie było realizowane w poprzednich latach.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2020/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - przejdź tutaj