calendar 17 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zgłoszenie imprezy niemasowej

ZGŁOSZENIE imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową.

Do kogo adresowana jest procedura:

Organizator jednorazowych lub cyklicznych imprez kulturalnych lub rozrywkowych poza stałą siedzibą organizatora.

Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie i sprawdzenie zgłoszenia oraz załączników, w tym ich zaewidencjonowanie. W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Referat Kultury, Sportu oraz Promocji Gminy – pokój nr 15

Telefon, e-mail:

tel. 62 762 97 25

kultura@noweskalmierzyce.pl

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji Z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Dodatkowe informacje:

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 (tj. wymagania dot. pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy).
 
Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
 
Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.