calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

27 Marzec 2024

Nabór wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie” od 8 kwietnia

Gmina Nowe Skalmierzyce ogłasza, że rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 3324/U/400/22/2024 z dnia 08 marca 2024 roku zawartej pomiędzy Gminą Nowe Skalmierzyce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

 

Wsparciem objęte będą zadania dzielące się na:

1. Działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniające wymagań 5 klasy oraz ich zamianie na:

• kondensacyjny kocioł gazowy,
• ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła powietrze-woda,
• pompę ciepła powietrze-powietrze,
• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła;

2.Działania dodatkowe polegające na:

• wykonaniu instalacji c.o.,
• wykonaniu instalacji CWU,
• wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
• wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA! NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

 

Kosztem kwalifikowanym jest także:

• sporządzenie dokumentacji projektowej zadania w zakresie przewidzianym Programem.

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

 

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

 

1. Podstawowy poziom dofinansowania:

  • skierowany jest do osób uzyskujących dochody do 135 000,00 zł rocznie,
  • wysokość dofinansowania do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 16 500,00 zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania:

  • skierowany jest do właścicieli lokali, których dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym  2 651,00 zł,
  • wysokość dofinansowania do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 27 500,00 zł.

3. Najwyższy poziom dofinansowania:

  • skierowany jest do właścicieli lokali, których dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza  1 090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym  1 526,00 zł,
  • wysokość dofinansowania do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 41 000,00 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

• na stronie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
• w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego III piętro pokój nr 30

 

Wnioski w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta  parter pokój nr 5

 

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dnia 08.04.2024 roku. Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Nowe Skalmierzyce.

 

UWAGA – WAŻNE!

Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.

Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.

Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.

Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego III piętro pokój nr 30 lub pod numerem telefonu 62 762 97 60.