calendar 22 Maj 2022

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

2014

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok

 

 Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,84 zł 

 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

 4,33 zł

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -od 1 m2 powierzchni 

 0,20 zł


od budynków lub ich części:

 •  mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne -od 1 m2 powierzchni użytkowej

 0,70 zł

 •  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

 21,68 zł

 •  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -od 1 m2 powierzchni użytkowej 

 10,24 zł

 •  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -od 1 m2 powierzchni użytkowej

 4,45 zł

 •  pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -od 1 m2 powierzchni użytkowej

 5,42 zł


 Od budowli- od wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy

  2%


Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 

 • Grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności statutowej służącej ochronie przeciwpożarowej za wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą 
 • Grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności charytatywnej za wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą
 • Grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie kultury, za wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą
 • Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby opieki społecznej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą
 • Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

 Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/275/2013  z dnia 30 października 2013 roku