calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowanie do usuwania azbestu

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 3 do 21 czerwca 2024 r.

W programie mogą wziąć udział:

a)    osoby fizyczne,

b)    wspólnoty mieszkaniowe,

c)    działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki,

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

UWAGA:
Do skorzystania z dofinasowania nie są uprawnieni beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Działanie A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 7 000,00 zł.

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać miedzy innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

a)    oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości - w przypadku osób fizycznych,

b)    kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych,

c)    uchwałę PZD ustanawiającą na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno – prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki - w przypadku członka Polskiego Związku Działkowców lub umowa dzierżawy działkowej bądź inny dokument,

d)    kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie,

e)    informacje o wyrobach zawierających azbest.