calendar 16 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

RODO w UGiM Nowe Skalmierzyce

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, NIP: 622-238-19-39, REGON: 250855423. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@noweskalmierzyce.pl

 

Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pani Dagmara Tomczak. Z inspektorem można kontaktować się poprzez e-mail: d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji wybranych przez Państwa spraw.

Państwa dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:

a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;

b. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;

c. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;

d. w związku z ochroną Państwa interesów;

e. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

f. w związku z sprawowaniem władzy publicznej.

Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych (Dz. U z 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.)

Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy może być:

a. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;

b. warunkiem zawarcia umowy;

c. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.

W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a lub 3b i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3e lub 3f.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom realizującym usługi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W zależności od sprawy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego

Lokalizacja punktów kamerowych

Klauzula informacyjna do wniosków składanych w Referacie Spraw Społecznych i Rodziny

Wniosek o udostępnienie danych

Klauzula informacyjna do wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Klauzula informacyjna do formularzy podatkowych, wniosków i innych spraw załatwianych w wymiarze podatków Referatu Budżetu i Finansów

Klauzula informacyjna do wniosków o zwolnienie za część 2020 roku z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Klauzula informacyjna dot. rozmów telefonicznych