calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

11 Kwiecień 2024

Program "Łapmy Deszcz" - wnioski od 15 kwietnia

Dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz”

Ogólne zasady udzielania dotacji na zakup zbiorników gromadzących wody opadowe

Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy,
  5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
    posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na jednego beneficjenta.

Więcej informacji na stronie: https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/dofinansowanie-w-ramach-programu-lapmy-deszcz