calendar 17 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

2020

  1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni      0,86 zł

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
od 1 ha powierzchni      4,65 zł  

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni      0,21 zł

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
od 1 m2 powierzchni     3,05 zł

 

  1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne
od 1m2 powierzchni użytkowej    0,72 zł


b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– od 1 m2 powierzchni użytkowej  22,22 zł


c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej  10,50 zł


d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– od 1 m2 powierzchni użytkowej   4,56 zł


e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej   5,55 zł

 

 

  1. Od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy                      2 %

 

 II. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 

  1. Grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności statutowej służącej ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  2. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności charytatywnej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  3. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie kultury, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  4. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby opieki społecznej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  5. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  6. Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

Na podstawie Uchwały nr XVI.139.2019 z dnia 21 października 2019 roku